VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Regelgeving

CE-markering
CE-markering is verplicht voor producten waar-voor een Geharmoniseerde Europese Norm bestaat.

Een CE gemarkeerd product kan in alle landen van de Europese Unie op de markt worden gebracht zonder dat door (de overheid van) die landen nog aanvullende eisen mogen worden gesteld.

De producent moet:
• Op basis van onderzoek aantonen dat zijn product aan de eisen in de betreffende geharmoniseerde norm voldoet. Wat hij moet onderzoeken, is afhankelijk van datgene wat daarover in de “Annex ZA” van die norm wordt genoemd. Soms moet ook onderzoek van het product in een onafhankelijk laboratorium plaatsvinden. Vaak moet ook een beoordeling van de “productiecontrole in de fabriek” door een daartoe “aangewezen instelling” plaatsvinden.
• Voor elk product een “prestatieverklaring” opstellen die aan de afnemers beschikbaar wordt gesteld.
• Bij het aanbrengen van de CE-markering niet alleen het CE logo maar ook aanvullende informatie geven. Daarmee wordt onder meer naar de betreffende norm en de prestatieverklaring verwezen. De annex ZA van de desbetreffende norm geeft precies aan wat moet worden vermeld.

Prestatieverklaring/DoP

De prestatieverklaring wordt door de producent of de importeur opgesteld. In deze verklaring moeten de volgende gegevens worden opgenomen:
• naam en adres van de producent;
• omschrijving en toepassingsgebied van het bouwproduct;
• verwijzing naar de geharmoniseerde norm;
• prestaties van het bouwproduct;
• een verklaring van de producent/importeur dat aan de eisen wordt voldaan.

De prestatieverklaring kan bij de transportdocumenten worden gevoegd, maar ook op de website van de producent/importeur beschikbaar zijn.
Belangrijk is dat de prestatieverklaring van een product dat in Nederland wordt toegepast in de Nederlandse taal beschikbaar is, ongeacht waar het product vandaan komt.


Certificatie-instelling

Een certificatie-instelling is een onafhankelijke instantie die op basis van zowel wettelijke als privaatrechtelijke regelgeving bedrijven en hun producten beoordeelt op het voldoen aan die regelgeving.
Indien blijkt dat wordt voldaan, geeft de certificatie-instelling een certificaat af. Op basis van het certificaat kan het bedrijf kenbaar maken dat het voldoet aan de desbetreffende regelgeving. Meestal vindt dit plaats door het aanbrengen van een merk op documenten en/of producten, een en ander zoals aangegeven in de regelgeving.

Bekende regelgevende documenten zijn de ISO 9001 norm, het Besluit Bodemkwaliteit, de Verordening Bouwproducten en een beoordelingsrichtlijn.
In Nederland worden de werkzaamheden van de certificatie-instellingen gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie. In de andere Europese landen vindt dat op vergelijkbare wijze plaats. Op deze wijze is men verzekerd van een objectieve en beheerste uitvoering van de werkzaamheden door de aangewezen instellingen.

Geharmoniseerde Europese normen

Op basis van een beslissing door de Europese Commissie zijn door de Europese Normalisatie Instelling (CEN) normen opgesteld die bedoeld zijn om in alle Europese landen te worden gebruikt.
Als zo’n norm van kracht wordt verklaard, moet die in alle Europese landen worden gebruikt en moeten normen van het land zelf voor het desbetreffende product worden ingetrokken.
Als op basis van zo’n Europese norm CE-markering van de producten moet plaatsvinden, is dat kenbaar gemaakt in de “annex ZA” van die norm.
Een geharmoniseerde Europese norm is dus altijd te herkennen aan de aanwezigheid van een annex ZA.

ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport

De letters ILT staan voor Inspectie Leefomgeving en Transport. ILT valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Op haar website omschrijft de ILT haar taak als volgt:
“De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardig toezicht en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.”
De ILT controleert in opdracht van het ministerie of de op de Nederlandse markt gebrachte producten van de CE-markering zijn voorzien en de prestatieverklaring aanwezig is. Ze kijkt of de informatie in de prestatieverklaring volledig en juist is. Door ILT worden aangekondigde en niet-aangekondigde inspecties uitgevoerd bij producenten, importeurs en distributeurs. Indien overtredingen worden geconstateerd, worden door ILT sancties opgelegd.

CUR-Aanbevelingen

Indien geen norm beschikbaar is kan naar een “CUR-Aanbeveling” worden verwezen.
Als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen, waaronder Europese normen, is de regelgeving in de B&U- en GWW-sector sterk in beweging. Het gaat daarbij zowel om de bouwregelgeving zelf als om de bevoegdheden van organisaties in de bouwwereld.
Verder worden voortdurend nieuwe materialen, berekeningsmethoden en constructiewijzen ontwikkeld die zich nog min of meer in een ontwikkelingsfase bevinden en waarmee nog niet veel ervaring is opgedaan. Acceptatie van deze nieuwe ontwikkelingen in de markt is van groot belang voor de innovatie van de sector.

Om die nieuwe producten en methoden te mogen toepassen, moeten deze voldoen aan normen, maar het is niet altijd duidelijk of deze normen daarin voorzien. Het omzetten van nieuwe kennis naar algemeen geldende technische regels vergt namelijk vele jaren, omdat deze regelgeving pas wordt opgesteld als de nodige ervaring en kennis zijn opgedaan. Bij de introductie van nieuwe materialen en methoden in de bouw is er daarom dus behoefte aan tijdelijke spelregels die duidelijkheid verschaffen als er nog geen definitieve norm is. Deze spelregels zijn van groot belang voor de innovatie in de bouw- en infrasector en zijn een stimulans voor een juiste toepassing.
Om tegemoet te komen aan die behoefte stelt CUR Bouw & Infra "CUR-Aanbevelingen" op. Deze documenten, waarvan er zo’n 80 van kracht zijn, hebben hun weg inmiddels gevonden in de bouwsector. Zij hebben betrekking op diverse materialen, technieken en berekeningsmethoden, op het gehele werkterrein van CUR Bouw & Infra.

CUR-Aanbevelingen zijn privaatrechtelijke documenten en het gebruik van een CUR-Aanbeveling voor een bepaald product dient vooraf door de betrokken marktpartijen te worden overeengekomen.

website ontwerp en bouw: Haka Prins